ĐƯỜNG LINK KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

21-07-2023 quanly

1. Sinh viên tốt nghiệp năm 2020-2021

https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2020-2021-7/

2. Sinh viên tốt nghiệp năm 2021-2022

https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2021-2022-7/

3. Sinh viên tốt nghiệp năm 2022-2023

https://khaothi.hitu.edu.vn/khao-sat-co-ban-voi-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-sau-khi-tot-nghiep-nam-hoc-2022-2023-7/

4. Sinh viên đang theo học K44 – nhập học năm 2020

https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2020-2021-7/

5. Sinh viên đang theo học K45 – nhập học năm 2021

https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2021-2022-7/

6. Sinh viên đang theo học K46 – nhập học năm 2022

https://khaothi.hitu.edu.vn/phieu-khao-sat-y-kien-sinh-vien-ve-cac-hoat-dong-dam-bao-chat-luong-dao-tao-nam-hoc-2022-2023-7/

Bài viết khác