Quy trình xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ

08-01-2022 Hồ Diên Lợi

I. Thời gian:

Mỗi năm dự kiến sẽ có 3 đợt xét tốt nghiệp: tháng 3, tháng 7, tháng 11.

Nếu sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn 3 năm, Trường sẽ tự xét tốt nghiệp cho sinh viên (dự kiến tháng 7 hàng năm). Nếu tốt nghiệp không đúng thời hạn 3 năm (sớm hoặc trễ), sinh viên phải nộp đơn xét tốt nghiệp. Sinh viên theo dõi thông báo trên web Trường để biết thời gian nộp đơn xét tốt nghiệp.

II. Điều kiện xét tốt nghiệp:

1. Hoàn thành xong tất cả các học phần bắt buộc, học phần tự chọn theo chương trình đào tạo của ngành mình học (theo như Sổ tay sinh viên), xét theo mã môn học. * Sinh viên lưu ý việc hoàn thành các nhóm học phần tự chọn.

2. Hoàn thành xong tất cả học phí của khóa học.

3. Không còn đăng ký học tại thời điểm xin xét tốt nghiệp.

4. Có chứng nhận Anh ngữ từ trình độ B trở lên hoặc tương đương (Toeic, Toefl, Ielts,…). Áp dụng từ Cao đẳng khóa 2012.

5. Có chứng nhận Tin học từ trình độ A trở lên hoặc tương đương, trừ ngành Công nghệ thông tin. Áp dụng từ Cao đẳng khóa 2012.

III. Xếp loại tốt nghiệp (chỉ áp dụng khi sinh viên đã được xét tốt nghiệp):

– ĐTB tích lũy từ 5,0 đến 6,49 : Trung bình

– ĐTB tích lũy từ 6,5 đến 7,99 : Khá

– ĐTB tích lũy từ 8,0 đến 8,99 : Giỏi

– ĐTB tích lũy từ 9,0 đến 10,0 : Xuất sắc

IV. Hạ bậc xếp loại tốt nghiệp:

Những sinh viên có ĐTB tích lũy từ 8,0 trở lên sẽ bị hạ một bậc xếp loại tốt nghiệp nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau:

1. Có khối lượng của các học phần học lại và học cải thiện vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn khóa.

2. Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Bài viết khác